Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden.

 

1. De facturen zijn eisbaar te Heusden - Zolder.

 2. Eventuele opmerkingen omtrent de geleverde prestaties en /of de factuur dienen binnen de 8 dagen en

per aangetekende post te worden medegedeeld, zoniet wordt zij geacht integraal te zijn en aanvaard

zonder enig voorbehoud.

 3. Al de facturen zijn contant betaalbaar tenzij de factuur uitdrukkelijk een andere vervaldatum bepaald.

Bij gebreke van betaling zijn er verwijlintresten verschuldigd a rato van 10 % op jaarbasis te rekenen

vanaf de factuurdatum dan wel bij de vervaldatum indien er één werd voorzien.

 4. Bij gebreke van betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum of vervaldatum, is er een forfaitaire

schadevergoeding verschuldigd a rato van 10 % met een minimum van 100 euro.

 5. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd en is het Belgisch Recht van toepassing.


BBB-Projects
Freddy & Kristof Pittomvils

Obbeekstraat 22 bus 1, 3550 Heusden-Zolder

011 72 61 29
0474 79 02 75

Totaalprojecten
Keuken, badkamer en interieurwerken
Sanitair-, verwarmings- en elektriciteitswerken
Spanplafonds